Installationskrav

Vandmåleren
Vandmåleren skal være let at aflæse og let at udskifte (Regulativets afsnit 9 og 9.3).

Målerbrønde
Målerbrønde skal være synlige og lettilgængelig (Regulativets afsnit 5.6).
For at sikre, at vandmåleren er nem at fjernaflæse, må der kun anvendes brønddæksler af plast, komposit eller glasfiber.
Brønddæksler uden karm skal være over terræn.
Målerfittings må maks. være 40 cm. under top af målerbrønd/terræn.

Vandledninger
Alle samlinger i jorden på nye vandledninger SKAL udføres ved svejsning (Besluttet af bestyrelsen).

Herudover er der flere DS-normer som beskriver krav ifm. vandinstallationer.
DS439 NORM FOR VANDINSTALLATIONER
Afsnit 3.2.5 Målerplacering
Måleren anbringes mellem to afspærringsventiler, der skal have samme dimension som de tilsluttede ledninger, og der anbringes en aftapningsventil efter vandmåleren mellem de 2 afspærringsventiler.
Installationen udformes således, at måleren kan udtages af installationen, f.eks. ved fleksible rørstrækninger eller ved indbygning af ekspansionsstykke.

DS430 NORM FOR LÆGNING AF FLEKSIBLE LEDNINGER AF PLAST I JORD
Afsnit 5.5 Afmærkninger og registrering af nedgravede ledningsanlæg
Alle ledninger, undtagen afløbs- og drænledninger, afmærkes med et advarselsbånd 0,20 – 0,40 meter over ledningerne. Båndet skal bære påskrift, som angiver transportarten.

DS475 NORM FOR ETABLERING AF LEDNINGSANLÆG I JORD
Afsnit 2.6.1 Generelt
Ledninger placeres således:
- at unødigt pladsspild undgås, dvs. ledningerne placeres så tæt sammen som muligt, dog skal respektafstanden jf. tabel 2.6.1 overholdes.
- at etablering af ledningerne kan ske, uden at eksisterende ledninger beskadiges,
- at skadelige påvirkninger indbyrdes mellem ledningerne undgås,
- at senere reparationer på ledningerne kan udføres, uden at naboledninger beskadiges.
Ledningerne lægges så vidt muligt uden utilsigtede bugtninger.
 

Afsnit 9.1.1 Tekniske forhold
Jorddækken skal normalt være 1,20 meter.