MinVandforsyning.dk

Er du forbruger i forsyningsområdet Osted-Kirkebjerg og Gl. Lejre, kan du på hjemmesiden MinVandforsyning.dk følge med i dit vandforbrug.
Det forventes, at der i løbet af få år etableres netværk til timeaflæsning af vandmålere i Gevninge, Rorup  og Tolstrup, så forbrugerne her også kan følge vandforbruget via MinVandforsyning.dk.

For at logge på, skal du angive:
- Forbrugernummer
- Kodeord
- Forsyning: MSV

Forbrugernummer og kodeord fremgår af din vandregning som udsendes ultimo januar/primo februar.
Er du tilmeldt BS, er din vandregning på marts-oversigten.
 
Se aflæste tællerstande
For at se aflæste tællerstande, skal du zoome ind på time-niveau og klikke på knappen Se data.
 

Fejl den 1. i måneden
Nogle forbrugere oplever, at forbruget i den 1. time den 1. i en given måned vises som værende negativt. Det er en fejl, som opstår ifm. at måleraflæsninger kopieres fra en leverandør til en anden. Der arbejdes på at løse problemet.
Måleraflæsninger i "modersystemet" er korrekte.

Ens forbrug i ET døgns 24 timer
Enkelte gange er måleraflæsninger ikke blevet kopieret rettidigt fra vores målerleverandør i Tyskland til vores MinVandforsyning.dk leverandør i Odense, hvorfor der bliver beregnet et gennemsnitligt timeforbrug, som vil være det samme for alle timerne i døgnet.

Ens forbrug i flere timer
Enkelte forbrugere oplever at der er det samme timer-forbrug enten i kortere eller længere perioder.
Nogle vandmålere er placeret steder, hvor radio-signalet har meget svært ved at komme ”ud”, og nå til en af de antenner der modtager aflæsningerne.
Der er flere steder fundet løsninger på dette forhold men ikke alle.
Det opleves også, at vandmålere placeret i målerbrønde i perioder er oversvømmet.
Det kan vandmåleren sagtens holde til, men radio-signalet bliver begrænset i rækkevidden.
Hvis der er ”huller” i timeaflæsningerne, vil forbruget blive beregnet som et gennemsnit af aflæsningen før og efter, hvilket således vil vise det samme forbrug i alle timerne.
Hvis man som forbruger oplever manglende aflæsninger, er man velkommen til at kontakte MidtSjællands Vandforsyning, for en dialog om mulig løsning.