Tilbagestrømssikring

Der har gennem årene været flere tilfælde, hvor der er sket tilbagestrømning af ”forurenet” vand fra forbrugere tilbage til vandværket. Mest kendt i nyere tid er sagen fra Køge, hvor der kom vand fra et rensningsanlæg ud i vandværkets ledningsnet.

I henhold til bygningsreglement § 407 skal der monteres en tilbagestrømningssikring efter jordledningens indføring i ejendommen og inden afgrening til anden ledning.

Forbrugere inddeles i 5 mediumkategorier, når type af tilbagestrømssikring skal vælges.
DS/EN 1717 Sikring mod forurening af drikkevand i vandinstallationer samt generelle krav til tilbage-strømningssikring, er en EU-standard fra 2002, som også gælder i Danmark.
Standarden anviser metoder til tilbagestrømnings-sikring for vandinstallationer ud fra, hvor ”farligt” et tilbagestrømmende medium vil være. Der opereres med 5 kategorier og anvisning af beskyttelsesmetode til hver kategori.

Tilbagestrømssikring - Eksempler på produkter:
Armatec - Kategori 3 - 5
Danfoss - Kategori 1 - 4
Danfoss BA - Kategori 2 - 4
Honywell BA 295 - Kategori 2 - 4

Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer (Rørcenteranvisning 015), anviser løsninger, så lovkrav i byggeloven og vand-forsyningsloven overholdes til sikring af den offentlige vandforsyning mod tilbagestrømning af forurenet vand.

Henvisninger:
BEK om påfyldning og vask m.v. af sprøjter
Vejledning til vaskepladsbekendtgørelsen
Rørcenteranvisning 003 (Brug af regnvand)