Målerbrønde

MidtSjællands Vandforsyning har besluttet gradvis, at etablere målerbrønde i forbindelse med renovering af ledningsnettet. Måleren flyttes således fra huset og til målerbrønden.

Fordelene for vandforsyningen er:
- at eventuelle lækager nemmere/hurtigere opdages
- at vandspild på jordledning i forbindelse med lækager bliver pålagt forbrugeren.
- at det ikke bliver nødvendigt at lave aftale med husejerne om adgang til huset, for at skifte måler.

Forbrugeren får en ulempe ved at skulle aflæse måleren i brønden, men får samtidig mulighed for at opdage en lækage på jordledningen, som skødehaver har ansvaret for.

Målerbrønden leveres og monteres af Vandforsyningen lige inden for skel, efter aftale med skødehaver

Ejerskab, drift og vedligeholdelse overgår efter etablering til skødehaver, således at, hvis målerbrønden beskadiges ved overkørsel, slag eller anden kraftig påvirkning påhviler det skødehaver at afholde omkostninger til udbedring.

Vandforsyningen skal til en hver tid have uhindret adgang til vandmåleren i brønden. Låget til brønden skal derfor være synligt og der skal være uhindret adgang til målerbrønden og vandmåleren.

Der må ikke lægges metaldæksler på/over målerbrønden, da dette begrænser rækkeviden på vandmålerens radiosignal.
Der må kun anvendes dæksler at plast, komposit og glasfiber. Er der behov for at skifte til et kørefast dæksel, udleveres et sådant uden beregning ved henvendelse til MidtSjællands Vandforsyning.

Terrænregulering omkring målerbrønden
Er der behov for, at foretage terrænregulering ved/omkring målerbrønden, kontakt da MidtSjællands Vandforsyning, så det sikres at målerbrøndens og vandmålerens placering fortsat lever op til MidtSjællands Vandforsynings krav.